کارجویان محترم میرساند جهت تقاضای کار ( بجز خدمات آقا ) از ثبت نام یا مراجعه حضوری به این دانشکده خودداری فرمایید 

این دانشکده فقط از طریق آزمونهای استخدامی نیروی لیسانس و بالاتر میپذیرد .

کارجویان محترم میرساند جهت تقاضای کار از ثبت نام یا مراجعه حضوری به این دانشکده خودداری فرمایید 

این دانشکده فقط از طریق آزمونهای استخدامی نیرو میپذیرد .

توجه به اطلاع کارجویان محترم میرساند جهت تقاضای کار از ثبت نام یا مراجعه حضوری به این دانشکده خودداری فرمایید 

این دانشکده فقط از طریق آزمونهای استخدامی نیرو میپذیرد .

دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر داردجهت امور تاسیساتی  خوابگاه دختران خود ،از بین متقاضیان خانم با مدرک تحصیلی مهندسی تاسیسات یا برق پس از انجام مصاحبه ، بصورت

قرارداد شرکتی نیرو جذب نماید متقاضیان پس از  ثبت نام در "سایت کارآفرینی دانشکده علوم پزشکی سیرجان "به همراه مدارک خود به دفتر کارآفرینی واقع

درستاد دانشکده جنب پارک مسافر مراجعه نمایند  .

Template Design:Dima Group