دانشکده علوم پزشکی سیرجان جهت بکارگیری نیروی خدمات نیاز به نیرو دارد 

این دانشکده از بین نیروهای مرد با مصاحبه نیرو میپذیرد 

تذکر مهم :

شرط سنی 34 سال میباشد 

سابقه بیمه بیشتر از دو سال غیر قابل قبول است بجز کار در مجموعه دانشکده 

این دانشکده در نظر دارد جهت تکمیل نیروی خدمات مرد خود از بین متقاضیان دارای دیپلم بصورت شرکتی و با انجام

مصاحبه نیرو بگیرد متقاضیان میتوانند پس از ثبت نام در سایت کارآفرینی دانشکده علوم پزشکی با در دست داشتن

مدارک خود به دفتر کارافرینی دانشکده مراجعه نمایند ( شرط سنی ۱۸-۳۴سال )

دانشکده علوم پزشکی در نظر دارد از بین رشته های فوریتهای پزشکی ، پرستاری ، بیهوشی و اتاق عمل  جهت کار بصورت شرکتی در اورزانس 115 نیرو بگیرد .متقاضیان 

میتوانند پس از ثبت نام در سایت کارآفرینی این دانشکده به همراه اصل و کپی مدارک تا تاریخ 1401/03/07 به دفتر کارآفرینی مراجعه نمایند 

به اطلاع کارجویان محترم میرساند :امکان مشاهده امتیازات قبل از تایید دفتر کارافرینی

 

نمیباشد ، لذا پس از ثبت نام به همراه اصل و کپی مدارک به دفتر کارآفرینی دانشکده

 

مراجعه نمایید .

Template Design:Dima Group