کارجویان محترم  با توجه به  بروز رسانی سایت کارآفرینی لطفا به این سایت مراجعه و اطلاعات خود را ویرایش کنید

لازم به ذکر است امکان تغییر امتیازات  وجود دارد 

 

امتیازات لیسانس

 

تآهل       5

فرزند (فقط  یک فرزند  )      1

معدل:

20_18    8امتیاز

16_18   6امتیاز

16_14   4امتیاز

14_12    2امتیاز

بسیج:

فعال    5امتیاز

عادی   3امتیاز

مهارت های مرتبط با درمان  :

هریک مورد 10امتیاز  تا سه مورد 

کرونا:  هرماه نیم امتیاز     تاحداکثر10 امتیاز

14 امتیاز    : ICDL

زبان :

پیشرفته  10امتیاز          

متوسط   8امتیاز

مبتدی    4امتیاز

ایثارگری:

(گروه 1)    8 امتیاز

(گروه2)    6 امتیاز

فرزندهمکار    2 hمتیاز

سابقه کار در دانشکده:   به ازای هرسال    1 امتیاز    تاحداکثر5 امتیاز

بومی :   30 امتیاز

 

 

امتیازات خدمات (مدرک دیپلم)

تآهل   6امتیاز

فرزند (فقط  یک فرزند  )      2

معدل:

20_18   14 امتیاز

18_16   12 امتیاز

16_14   10 امتیاز

14_12   8 امتیاز

بسیج:

فعال  6 امتیاز

عادی  4 امتیاز

مهارت های مرتبط با درمان  :

هریک مورد12امتیاز  تا سه مورد 

امتیاز کرونا : به ازای هرماه    نیم امتیاز  ( تاحداکثر 10امتیاز)

ایثارگری:

فرزند شهید_جانباز25درصد و بالاتر_فرزندجانباز25درصدوبالاتر(گروه 1)8 امتیاز

خواهر برادرشهید_فرزندجانباززیر25درصد_فرزنده رزمنده (گروه 2)6امتیاز 

فرزندهمکار:   2امتیاز

سابقه مرتبط بادانشکده علوم پزشکی  هرسال2 امتیاز ( تاحداکثر 14امتیاز)

بومی:   30 امتیاز

 

Template Design:Dima Group