دانشکده علوم پزشکی سیرجان جهت بکارگیری نیروی خدمات نیاز به نیرو دارد 

این دانشکده از بین نیروهای مرد با مصاحبه نیرو میپذیرد 

تذکر مهم :

شرط سنی 34 سال میباشد 

سابقه بیمه بیشتر از دو سال غیر قابل قبول است بجز کار در مجموعه دانشکده 

Template Design:Dima Group